Groei met ons mee!

Word nu lid

* Bijeenkomsten parkeerbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2016 de ontwerpnota “Bestemming bereikt. Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer” vastgesteld. De kern van het nieuwe beleid is met een woord te omschrijven: ‘maatwerk’. Met deze uitgangspunten heeft het college straks een set maatregelen ter beschikking die zij kan inzetten in gebieden waar parkeeroverlast is. Welke maatregel, of combinatie van maatregelen, het best op die plek of in dat gebied kan worden toegepast wordt dan uitgewerkt in samenwerking met betrokken bewoners, wijk- of dorpsraad en ondernemers.

Elke doelgroep heeft zijn eigen parkeerbehoefte en die moet zo goed als mogelijk gefaciliteerd worden. Op de juiste plaats en zonder overlast. Zeker in woonwijken moet voorkomen worden dat er oneigenlijk gebruik van de parkeervoorzieningen plaats vindt en er overlast ontstaat. Evenzo moeten onze voorzieningen goed bereikbaar zijn en moeten daar voor gebruikers en bezoekers afdoende parkeerfaciliteiten zijn. Dat is van belang om die voorzieningen in stand te kunnen houden en voor de Haarlemmermeerse economie.

In die gebieden waar de parkeerdruk hoog is of sprake is van overlast zal onderzoek worden uitgevoerd naar bezettingsgraad en parkeerduur. Dit kan eventueel nog worden aangevuld met onderzoek naar het parkeermotie. Zo kan beter inzicht worden gekregen in de omvang van een probleem, over trends en over veranderende behoeften. Want de samenleving staat niet stil. We zien veranderingen in de detailhandel, in het gebruik van de auto en een grote opkomst van de elektrische fiets. Tegelijkertijd blijft Haarlemmermeer in ontwikkeling en zal het aantal inwoners blijven groeien. Dit samen zal de vraag naar goede en voldoende parkeervoorzieningen in stand houden.

Participatie
Het college nodigt inwoners, dorps- en wijkraden, winkeliers- en ondernemersverenigingen en enkele specifieke belangenorganisaties uit te reageren op de nieuwe beleidsvoornemens. De mogelijkheid om een reactie te geven wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en bekend gemaakt in de InforMeer van 13 oktober. De betreffende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2016 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. 

Een reactie kunt u sturen naar het postadres van de gemeente of via het speciaal ingerichte e-mail adres autoparkeerbeleid@haarlemmermeer.nl

Vragen

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting?  U bent van harte welkom op de inloop-/ informatiebijeenkomsten. Deze worden gehouden in:

  • Nieuw-Vennep op 24 oktober van 19:30 – 21:30 uur in gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318
  • Hoofddorp op 31 oktober van 19:30 – 21:30 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1

Tijdens de bijeenkomsten zijn de verkeersadviseurs van de gemeente en gebiedsmanagers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

 

 

Trackback van jouw site.